Många av föräldrarna i våra förskolor har valt oss just för vår konfessionella profils skull.  Inom våra verksamheter sker värdearbetet med det som är gemensamt mellan islams värdegrund, kristen tradition och västerländsk humanism. Av 6 § Skollagen framgår att utbildningen vid en skol- eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell. Friskolor (och fristående förskolor) med konfessionell inriktning får ha konfessionella inslag i den del av utbildningen som inte är undervisning. Bestämmelsen om när det får förekomma konfessionella inslag knyts till dessa två begrepp som definieras i 1 kap. 3 § skollagen.

Barns  deltagande i konfessionella inslag är enligt Skollagen frivilliga. För att barn och vårdnadshavare ska kunna avgöra om barnet ska delta vid sådana inslag vill vi informera om formerna, så att det finns en möjlighet att även avstå från att delta.

Det är viktigt för oss att vår verksamhet i enlighet med Läroplan för Förskolan

  • – är öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Förskolan ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.  Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i läroplanen och klart ta avstånd från det som strider mot dem.

Det är även viktigt för oss att vår konfessionella profil utgår ifrån de grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna samt utifrån  respekten för föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. Barns frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor utgör därmed grunden för vår konfessionella profil och dess innehåll i verksamheten. Därtill är det viktigt, att var och en som verkar inom vår förskola ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling samt att utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I enlighet med med Läroplanens grundläggande värden arbetar vi för att

  • – människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som förskolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som även förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

Just nu håller vi på att uppdatera informationsbladet om vår profil och vilka konfessionella inslag som finns i utbildningen samt hur vi arbetar med barns kännedom om flera livsåskådningar. Tack för ert tålamod!