Vår grund är att följa upp och förbättra förskolans verksamhet
utifrån föräldrars inflytande och alltid med barnen i fokus.

Vi vill gärna att vårdnadshavare framför sina synpunkter till oss, på så sätt har vi möjlighet att förbättra verksamheten. Inga frågor är för små för att reda ut. Vi vill att samarbetet med föräldrar ska fungera så bra som möjligt och detta är alltid för barnens skull.

Vi noterar och arkiverar föräldrars synpunkter, klagomål och åtgärder på en särskilt blankett.
Dokumentet med föräldrars synpunkter och klagomål tar vi upp vid varje personalmöte för diskussion, åtgärder och uppföljning. Vi meddelar föräldrar om åtgärderna.

Förskolechefen gör periodvis sammanställning av föräldrarnas synpunkter och klagomål samt åtgärder och presenterar till huvudmannen/styrelse. Sammanställningen arkiveras på förskolan.

Så här gör du när du vill framföra dina synpunkter och klagomål:

1. Först talar du med personalen på ditt barns avdelning,
2. Om du inte är nöjd med svar eller åtgärder så vänder du dig till förskolechefen,
3. Om du fortfarande inte är nöjd med åtgärderna så vänder du dig till huvudmannen, dvs. styrelsen.

Telefonlista till avdelningar: se informationstavla på förskolorna
Förskolechef Grazyna Sundell: 0709 606 345, grazyna.sundell@moongarden.se
e-post till huvudmannen, VD Ulla Parkkinen: info@moongarden.se