RAKT – Vår värdegrund

Respekt: Verksamheterna bygger på en värdegrund där respekt för människors olikheter
och allas lika rättigheter, individens rätt att existera och verka utifrån sina egna
förutsättningar och utifrån sin religiösa identitet och kulturella bakgrund lyfts fram.

Ansvar: Vi tror också att människan av naturen vill och kan ta ansvar,vill samarbeta,
vill vidareutvecklas och vill nå bra resultat, bara förutsättningar ges.
Målen, ansvaret och arbetsinsatsen i skolanmåste tydliggöras i en anda
av delaktighet och inflytande. 

BildRakt

Kommunikation: I det vardagliga arbetet med barnen förmedlar pedagogerna
genom dialog och samtal synen på rättvisefrågor, jämställdhet, individens frihet och integritet,
solidaritet med svaga och utsatta samt individens möjlighet till inflytande och förändring.
Barnens språkutveckling är en viktig del i förmågan till kommunikationen.

Trygghet: Vi arbetar hälsofrämjande för att alla ska ges förutsättningar för
att känna trygghet och arbetsglädje. Tillvaron ska uppfattas begriplig,
hanterlig och meningsfull för att öka möjligheten att nå bättre hälsa. 

På en förskola kan det vara att ge social trygghet och gemensamma
normer, att ge medinflytande samt gebudskapet ”du behövs och du är viktig”.